Conceptes bàsics de la comptabilitat financera:

  • El balanç de la situació
  • El compte de pèrdues i guanys
  • Fonts de finançament a curt termini
  • Fonts de finançament a llarg termini
  • Anàlisi patrimonial dels estats financers
  • Inversió en productes bancaris

Més informació i pre-inscripció al curs.

Related Posts

Finances per a no financers

Setembre 6, 2018

Leave A Reply