Convocatòries

· Si vols accedir a les ofertes laborals, clica al menú Borsa de Treball > Àrea Usuari/a > Portal Curricular.
· Si ets una empresa i vols publicar una oferta laboral, clica al menú Borsa de Treball > Àrea Empresa > Portal d’Ofertes.

 

CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS DE MÚSICA 

Les persones aspirants hauran de presentar instància genèrica sol·licitant participar al procés selectiu i acompanyat dels documents següents:

– Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, en vigor.
– Fotocòpia de la titulació requerida a efectes de la convocatòria.
– Fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell corresponent de coneixement de
català (nivell C1).
– Currículum “vitae” i fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats.
El termini per a presentar sol·licituds finalitza el proper 22 de juliol.

BASES

 

 

Richard Rodgers Authentic Jersey